– Pedagogika – studia magisterskie uzupełniające

Baner IH Logo PANS

Studia magisterskie uzupełniające, 2-letnie, stacjonarne

Specjalności:

Absolwenci studiów I stopnia. Osoby zainteresowane zdobyciem umiejętności do prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej i arteterapii.
Cel studiów na kierunku pedagogika to przygotowanie zawodowe na poziomie magisterskim. Ogólnym celem kształcenia jest uzyskanie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji z zakresu rozumienia i rozwiązywania problemów społeczno-wychowawczych, przy wykorzystaniu wiedzy o sztuce jako formy arteterapii, a także przygotowanie do podjęcia pracy w zakresie opieki i terapii dzieci, młodzieży czy osób dorosłych; a także animowania życia kulturalnego i działalności medialnej. Studenci zostaną wyposażeni w wiedzę z zakresu pedagogiki, innych dyscyplin i subdyscyplin z nią powiązanych, koncepcji człowieka oraz jego rozwoju i funkcjonowania w strukturach społecznych, uwzględniając zasady i normy etyczne, a także proces samokształcenia. Studenci będą także kształtować umiejętności obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk społecznych.

Program ukierunkowany jest na rozwijanie umiejętności terapeutyczne, a także na umiejętność wspierania rodzin. Kształtuje umiejętności konieczne do projektowania i realizacji zadań związanych z terapią pedagogiczną i arteterapią dzieci i młodzieży.
Studia łączą teorię z praktyką. Zajęcia prowadzone są przez teoretyków i praktyków zajmujących się na co dzień pracą diagnostyczno-terapeutyczną. Studenci poznają teoretyczne aspekty warunkujące efektywność pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, rozwijają praktyczne kompetencje konieczne w pracy z młodzieżą i dziećmi wymagającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zdobywają umiejętności w zakresie diagnozowania dzieci i młodzieży poprzez właściwe planowanie pracy terapeutycznej i arteterapeutycznej z uwzględnieniem współczesnych koncepcji pracy w tym zakresie.
Proces kształcenia w zakresie arteterapii wspiera Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich KAJROS.

Sylwetka absolwenta specjalności TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ARTETERAPIĄ

Studia magisterskie ze specjalnością z zakresu terapii pedagogicznej z arteterapią umożliwiają zdobycie kompetencji i umiejętności do prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej, wykorzystania w tym procesie metod arteterapii, oraz zajęć o charakterze stymulującym ogólny rozwój w procesie uczenia się. Studenci poznają techniki eliminowania zaburzeń emocjonalnych, będących efektem szkolnych niepowodzeń oraz utraconej motywacji do nauki i obniżonej samooceny. Zdobędą umiejętności do pracy o charakterze kompensacyjno-korekcyjnym z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie edukacyjne i społeczne.
Studenci poznają teoretyczne aspekty warunkujące efektywność pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, jak również rozwiną praktyczne kompetencje konieczne w pracy z dziećmi oraz młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i/lub z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego. Oprócz umiejętności w zakresie diagnozowania dzieci i młodzieży szczególnie ważna jest umiejętność właściwego planowania pracy terapeutycznej z uwzględnieniem współczesnych koncepcji pracy w tym zakresie, w tym warsztatu arteterapeutycznego.
Absolwent specjalności terapia pedagogiczna z arteterapią przygotowany jest do pracy w placówkach oświatowych tj. przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych (po uzupełnieniu kwalifikacji w zakresie przygotowania pedagogicznego); opiekuńczo-wychowawczych, m.in. typu: socjalizacyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego; placówkach wsparcia dziennego, np. świetlicy środowiskowej.
Absolwent może kontynuować kształcenie na studiach III stopnia w obszarze nauk humanistycznych i społecznych, o ile szczegółowe warunki rekrutacji nie zawierają klauzul ograniczających.

W trakcie nauki na pedagogice II stopnia studenci będą mogli zrealizować studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego, które jest niezbędne do otrzymania pracy w placówkach oświatowych. Studia te będą włączone w tok studiów bez dodatkowych kosztów.

Absolwenci studiów licencjackich z zakresu nauk społecznych i humanistycznych (takich jak np.: pedagogika każdej specjalności, nowe media, kulturoznawstwo, animacja kulturalna, arteterapia).

Celem studiów na tej specjalności jest przygotowanie do pracy wychowawczej i terapeutycznej pedagoga specjalizującego się w tematyce współczesnych mediów, a także jako animatora kultury świadomego komunikacji medialnej i umiejącego posługiwać się narzędziami nowych mediów.

Zajęcia będą prowadzone w domach kultury, we współpracy z animatorami kultury

Studia przygotowują do pracy w ośrodkach kultury i oświaty, a także w placówkach, które zajmują się promocją edukacji, przygotowywaniem ofert edukacyjnych, również do prowadzenia własnej medialnej aktywności edukacyjnej w mediach społecznościowych.

Back to top