– Pedagogika studia licencjackie

Baner IH Logo PANS

Studia I stopnia, stacjonarne

 

Praktyczny profil kształcenia: zwiększona liczba ćwiczeń, zajęć projektowych, praktyk zawodowych.

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu wielu subdyscyplin, np. pedagogiki opiekuńczej, społecznej, resocjalizacyjnej, dydaktyki, teorii wychowania.  Absolwent kierunku pedagogika będzie dysponować rzetelnym przygotowaniem – teoretycznym i praktycznym – umożliwiającym szybkie wdrożenie się do samodzielnej pracy. Otrzymując tytuł zawodowy licencjata, będzie w stanie podjąć pracę w instytucjach oświatowych, kulturalnych, opiekuńczych, samorządowych, socjalnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Specjalności:

Osoby, które lubią kontakt z dziećmi i młodzieżą, nie bojąc się wyzwania, jakim jest kształtowanie młodych umysłów i charakterów. Osoby, które chcą w przyszłości pracować w oświacie, w placówkach wychowawczych czy kulturalnych.

Celem studiów na specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową jest profesjonalne przygotowanie do pracy opiekuńczej, wychowawczej, wspomagającej z wykorzystaniem pakietu aktywnych metod i technik pracy terapeutycznej oraz profilaktycznej i przeciwdziałającej patologiom społecznym w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, wspierających, profilaktycznych, oraz do kontynuowania studiów magisterskich na specjalnościach pedagogicznych.

Program studiów zawiera treści ściśle związane ze specjalnością, szczególnie uwzględnia wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw opieki i wychowania oraz terapii, uwarunkowań, zagrożeń przebiegu opieki oraz procesu wychowania dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz starszych, a także metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, profilaktycznej i wspierającej z wykorzystaniem aktywnych metod i technik terapii przez pracę.

Studia przygotowują do działalności opiekuńczej, wychowawczej, wspierającej, terapii zajęciowej oraz profilaktycznej w środowisku społecznym. Absolwent tej specjalności będzie mógł podjąć zatrudnienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach wspomagających rodzinę oraz w instytucjach przeciwdziałających patologiom społecznym, m. in. w: placówkach szkolnych i pozaszkolnych, placówkach opieki całkowitej, instytucjach wspierających, w placówkach sprawujących opiekę nad osobami dorosłymi i starszymi.

Osoby, które chcą w przyszłości pracować z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, którzy z różnych przyczyn stali się niedostosowani społecznie, popadając w konflikt z prawem, będąc ofiarami uzależnień, przemocy.

Celem studiów o specjalności pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią jest nabycie przez studentów umiejętności potrzebnych do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych i psychoedukacyjnych w ramach pracy z grupą i pomocy indywidualnej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami zachowania, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych na drodze rozwoju. Ponadto pozwolą na nabycie umiejętności potrzebnych do realizacji zadań związanych z resocjalizacją dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie i zagrożonych niedostosowaniem, osób dorosłych, wybranych grup społecznych, a także do uczestnictwa w systemowych inicjatywach interwencji i profilaktyki społecznej.

Program obejmuje dziedziny studiów teoretycznych i działalności praktycznej. Obok treści programowych zawartych w standardach kształcenia, program studiów zawiera zagadnienia związane ze specjalnością, a przede wszystkim uwzględnia wiedzę z zakresu podstaw teoretycznych pedagogiki resocjalizacyjnej, socjoterapii, prawa, profilaktyki społecznej, mechanizmów powstawania dewiacji społecznej, metodyki resocjalizacji oraz innych obszarów strategicznych oddziaływań profesjonalnej profilaktyki i wsparcia społecznego.

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności resocjalizacja z socjoterapią zostanie profesjonalnie przygotowany do pracy wychowawczej, terapeutycznej i resocjalizacyjnej w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych oraz do kontynuowania studiów magisterskich na specjalnościach pedagogicznych.

Back to top