– Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – magisterskie jednolite

Baner IH Logo PANS

Jednolite studia magisterskie, 5-cio letnie

Profil praktyczny
Forma studiów: stacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister

Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studiów wymagana jest motywacja do podjęcia studiów na tym kierunku, przejawianie zainteresowania pracą dydaktyczno-wychowawczą z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, umiejętność samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności oraz pozytywne nastawienie ukierunkowane na ich zdobywanie, a także chęć współpracy w zespole. Weryfikacja w/w kompetencji planowana jest podczas trwania studiów.

Warunkiem podjęcia pięcioletnich, jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w PWSZ w Głogowie jest ukończenie szkoły średniej i uzyskanie świadectwa maturalnego. Pod uwagę będą brane pozytywne wyniki na świadectwie dojrzałości (ewentualnie świadectwie ukończenia szkoły) z dwóch przedmiotów: język polski lub biologia oraz język obcy (konkurs świadectw).

Dodatkowo kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia magisterskie na kierunek Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna będą zobowiązani dołączyć do składanej dokumentacji następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania i wykonywania zawodu nauczyciela, uwzględniające brak dysfunkcji uniemożliwiających pracę z dziećmi, zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. Warszawa, dnia 2 sierpnia 2019 r. Poz. 1450);
 • zaświadczenie od logopedy o braku wad wymowy.

Celem studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest poznanie problematyki rozwoju dzieci, nauka obserwacji i analizy kontekstu społeczno-kulturowego przebiegu rozwoju oraz zdobycie wiedzy i umiejętności pedagogicznych umożliwiających organizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej. Teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Celem studiów jest także pogłębienie języka specjalistycznego na poziomie B2 + Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, co wyrażać się będzie umiejętnością posługiwania się w wyższym stopniu specjalistyczną terminologią w zakresie pedagogiki.

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna są sprofilowane praktycznie i będą prowadzone systemem modułowym, w formie stacjonarnej, przez 10 semestrów. Plan studiów zakłada realizację 2890 godzin głównie w formie ćwiczeń, warsztatów i konwersatoriów oraz wykładów. Studenci będą mogli dokonać wyboru zajęć warsztatowych oraz  konwersatorium z języka obcego nowożytnego (język angielski lub język niemiecki).

Student PWSZ w Głogowie w ramach programu kształcenia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, zobowiązany jest podczas pięcioletniego toku studiów do odbycia 240 godzin praktyki zawodowej.

Program kształcenia, zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, obejmuje następujące moduły:

 • moduły i zawarte w nich kursy z zakresu Przygotowania psychologiczno-pedagogicznego;
 • moduły i zawarte w nich kursy z zakresu Przygotowania merytorycznego nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej;
 • moduły i zawarte w nich kursy z zakresu Wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • moduły i zawarte w nich kursy z zakresu Podstawy dydaktyki nauczania
  zintegrowanego w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej;
 • moduły i zawarte w nich kursy z zakresu poszczególnych Metodyk;
 • moduły i zawarte w nich kursy z zakresu Pedagogiki specjalnej;
 • moduły i zawarte w nich kursy z zakresu Organizacji pracy przedszkola i szkoły z elementami prawa oświatowego;
 • moduły i zawarte w nich kursy z zakresu Diagnostyki edukacyjnej;
 • moduły i zawarte w nich kursy z zakresu Kultury języka;
 • moduł metodologii Badań naukowych;
 • moduł Praktyk zawodowych;
 • moduł Wychowania Fizycznego;
 • moduł Spersonalizowany Tuttoring Rozwoju Studenta.

Po ukończeniu kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolitych, 5-cio letnich studiów magisterskich (profil praktyczny) absolwent otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym: magister oraz uzyskuje przygotowanie i kwalifikacje do pracy:
1) nauczyciela wychowania przedszkolnego
oraz
2) nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie:

 • w przedszkolach; zespołach i punktach przedszkolnych i innych alternatywnych formach wychowania przedszkolnego,
 • w oddziałach przedszkolnych przy szkole (dawny oddział „0”),
 • w klasach I – III szkoły podstawowej,
 • w szkołach i w przedszkolach integracyjnych,
 • w świetlicach dziecięcych,
 • w żłobkach (oddział przedszkolny),
 • w domach małego dziecka.

Absolwent niniejszych studiów będzie w pełni przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach trzeciego stopnia oraz dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Back to top