– Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna studia II stopnia (magisterskie)

Baner IH Logo PANS

Studia o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna poszerzają wiedzę, umiejętności i kompetencje absolwentów posiadających już kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i/lub w klasach I – III szkoły podstawowej. Podczas studiów zwraca się szczególną uwagę na rozwijanie u studentów refleksyjnego myślenia, umiejętnego dążenia do wyznaczonych celów oraz skutecznego działania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Oprócz zajęć z zakresu pedagogiczno-psychologicznego służą temu także praktyki pedagogiczne.

Studia magisterskie ze specjalnością edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna adresowane są do absolwentów licencjackich studiów na kierunku pedagogika, specjalności: edukacja przedszkolna, pedagogika przedszkolna, wychowanie przedszkolne, pedagogika wczesnoszkolna lub innych specjalności uprawniających do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej.

Absolwent uzyskuje tytuł magistra i jest przygotowany do:

 • pracy zawodowej na stanowisku nauczyciela przedszkolnego oraz nauczyciela w klasach I – III szkoły podstawowej;
 • podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych.

Absolwent tej specjalności nabywa rozszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • organizacji: wychowania przedszkolnego i edukacji dziecka w klasach I – III szkoły podstawowej,
 • prawa oświatowego i etyki zawodowej nauczyciela,
 • wspomagania rozwoju dziecka poprzez arteterapię i muzykoterapię,
 • planowania, organizowania i prowadzenia działań profilaktycznych,
 • projektowania i przeprowadzania badań pedagogicznych.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie:

 • w przedszkolach, punktach przedszkolnych i alternatywnych formach wychowania przedszkolnego,
 • w klasach „0” i w klasach I – III szkoły podstawowej,
 • w szkołach i w przedszkolach integracyjnych,
 • w świetlicach dziecięcych,
 • w żłobkach,
 • w domach małego dziecka,
 • w świetlicach dziecięcych.

Student tej specjalności zdobędzie praktyczną wiedzę z zakresu prowadzenia księgowości, sprawozdawczości i analizy finansowej. Zna procedury dokonywania rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych. Jest przygotowany do prowadzenia ksiąg rachunkowych w firmie, a także do samodzielnego prowadzenia księgowości i rozliczeń podatkowych.

01Osoby zainteresowane uzyskaniem interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie zarządzania koniecznej do efektywnego funkcjonowania różnorodnych organizacji.

02Kandydaci zainteresowani pełnieniem ról analityków, animatorów procesów wewnętrznych, inspiratorów zmian i innowacji.

03Zainteresowani rolą koordynatora potrafiącego integrować wszystkie interesy i działania organizacji.

01
Przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu (w zdobywaniu której za punkt wyjścia należy przyjąć wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych) oraz kształtowanie krytycznego rozumienia podstaw teoretycznych wiedzy o zjawiskach i procesach ekonomicznych, psychospołecznych, organizacyjnych;

02
Nabycie przez absolwentów umiejętności potrzebnych do realizacji własnej przedsiębiorczości, współzarządzania firmami rodzinnymi oraz rozwijania kariery specjalistów i menedżerów w strukturach zarządzania poprzez kształtowanie umiejętności innowacyjnego projektowania i sprawnego wdrażania modeli działania zespołowego;

03
Kształtowanie właściwych postaw etyczno-społecznych, otwartości na racje drugiej strony, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim, a także ugruntowanie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz rozwoju osobistego.

W ramach studiów student będzie miał możliwość zapoznania się z psychospołecznymi, organizacyjnymi i technicznymi aspektami zarządzania. Studia dostarczą wiedzę z zakresu zasad tworzenia i rozwoju działalności gospodarczej, zakresu funkcjonowania organizacji oraz zdolności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów w nich zachodzących.

Program studiów
został tak skonstruowany aby student mógł nabyć wiedzę i umiejętności zarówno z przedmiotów podstawowych (matematyka, statystyka, mikroekonomia, makroekonomia, prawo), ogólnych (etyka w biznesie, socjologia, trening umiejętności interpersonalnych, komunikacja społeczna i interpersonalna), kierunkowych (zachowania organizacyjne, zarzadzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, informatyka w zarządzaniu, negocjacje, marketing, rachunkowość finansowa) oraz specjalnościowych.

W trakcie studiów
student zapozna się również z nowoczesnymi, informatycznymi systemami zarządzania oraz narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w organizacjach.

Program studiów
pozwala również nabyć praktyczne umiejętności diagnozowania procesów zmian w organizacjach – ich przyczyn, przebiegu i konsekwencji. Po ukończeniu kierunku student będzie potrafił ustalić dysfunkcyjne obszary oraz zaproponować i wdrożyć właściwe rozwiązania przy pomocy poznanych metod i technik zarządzania. Student będzie również przygotowany do podjęcia indywidualnej działalności gospodarczej.

Absolwent znajdzie zatrudnienie:

W instytucjach finansowych i niefinansowych:

w jednostkach sektora finansów publicznych;
w komórkach organizacyjnych prowadzących rachunkowość finansową i menedżerską, w tym m.in. w departamentach rachunkowości, planowania bądź budżetowania;
w biurze (także własnym) świadczącym usługi w zakresie doradztwa podatkowego;
w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, biurach maklerskich, a także podmiotach z tymi instytucjami współpracujących;
w dużych, średnich oraz małych przedsiębiorstwach jako doradca finansowy, specjalista ds. zarządzania finansami, analityk finansowy czy doradca inwestycyjny.

Program kształcenia jest dostosowany do międzynarodowych standardów edukacyjnych zawodu księgowego i specjalisty do spraw zarządzania finansami.

Back to top