– Multimedia i projektowanie graficzne

Baner IH Logo PANS

Do studiowania tej specjalności zaprasza studentka w materiale Kulisy sesji zdjęciowej. Zajęcia z fotografii – KLIKNIJ TUTAJ!

Specjalność ta pozwoli uczestnikom zdobyć wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu multimediów i projektowania graficznego. Ma na celu przygotowanie do działań kreatywnych w ramach grafiki komputerowej, projektowania graficznego, filmu, fotografii.

Ukończenie specjalności pozwala na zwiększenia skuteczności w sieci. Umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności w dziedzinie grafiki projektowej i działaniach multimedialnych, tworząc z multimediów dziedzinę interdyscyplinarną.

Student zdobywa umiejętność projektowania systemów komunikacji wizualnej i identyfikacji graficznej oraz przygotowania multimedialnych projektów wizualnych. Specjalność wyposaża w praktyczne umiejętności posługiwania się graficznymi programami komputerowymi oraz wiedzę potrzebną do realizacji projektu w różnych mediach komercyjnych.

Przygotowuje do samodzielnej pracy grafika projektanta w agencjach reklamowych, studiach graficznych czy wydawnictwach.

Student tej specjalności zdobędzie praktyczną wiedzę z zakresu prowadzenia księgowości, sprawozdawczości i analizy finansowej. Zna procedury dokonywania rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych. Jest przygotowany do prowadzenia ksiąg rachunkowych w firmie, a także do samodzielnego prowadzenia księgowości i rozliczeń podatkowych.

01Osoby zainteresowane uzyskaniem interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie zarządzania koniecznej do efektywnego funkcjonowania różnorodnych organizacji.

02Kandydaci zainteresowani pełnieniem ról analityków, animatorów procesów wewnętrznych, inspiratorów zmian i innowacji.

03Zainteresowani rolą koordynatora potrafiącego integrować wszystkie interesy i działania organizacji.

01
Przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu (w zdobywaniu której za punkt wyjścia należy przyjąć wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych) oraz kształtowanie krytycznego rozumienia podstaw teoretycznych wiedzy o zjawiskach i procesach ekonomicznych, psychospołecznych, organizacyjnych;

02
Nabycie przez absolwentów umiejętności potrzebnych do realizacji własnej przedsiębiorczości, współzarządzania firmami rodzinnymi oraz rozwijania kariery specjalistów i menedżerów w strukturach zarządzania poprzez kształtowanie umiejętności innowacyjnego projektowania i sprawnego wdrażania modeli działania zespołowego;

03
Kształtowanie właściwych postaw etyczno-społecznych, otwartości na racje drugiej strony, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim, a także ugruntowanie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz rozwoju osobistego.

W ramach studiów student będzie miał możliwość zapoznania się z psychospołecznymi, organizacyjnymi i technicznymi aspektami zarządzania. Studia dostarczą wiedzę z zakresu zasad tworzenia i rozwoju działalności gospodarczej, zakresu funkcjonowania organizacji oraz zdolności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów w nich zachodzących.

Program studiów
został tak skonstruowany aby student mógł nabyć wiedzę i umiejętności zarówno z przedmiotów podstawowych (matematyka, statystyka, mikroekonomia, makroekonomia, prawo), ogólnych (etyka w biznesie, socjologia, trening umiejętności interpersonalnych, komunikacja społeczna i interpersonalna), kierunkowych (zachowania organizacyjne, zarzadzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, informatyka w zarządzaniu, negocjacje, marketing, rachunkowość finansowa) oraz specjalnościowych.

W trakcie studiów
student zapozna się również z nowoczesnymi, informatycznymi systemami zarządzania oraz narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w organizacjach.

Program studiów
pozwala również nabyć praktyczne umiejętności diagnozowania procesów zmian w organizacjach – ich przyczyn, przebiegu i konsekwencji. Po ukończeniu kierunku student będzie potrafił ustalić dysfunkcyjne obszary oraz zaproponować i wdrożyć właściwe rozwiązania przy pomocy poznanych metod i technik zarządzania. Student będzie również przygotowany do podjęcia indywidualnej działalności gospodarczej.

Absolwent znajdzie zatrudnienie:

W instytucjach finansowych i niefinansowych:

w jednostkach sektora finansów publicznych;
w komórkach organizacyjnych prowadzących rachunkowość finansową i menedżerską, w tym m.in. w departamentach rachunkowości, planowania bądź budżetowania;
w biurze (także własnym) świadczącym usługi w zakresie doradztwa podatkowego;
w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, biurach maklerskich, a także podmiotach z tymi instytucjami współpracujących;
w dużych, średnich oraz małych przedsiębiorstwach jako doradca finansowy, specjalista ds. zarządzania finansami, analityk finansowy czy doradca inwestycyjny.

Program kształcenia jest dostosowany do międzynarodowych standardów edukacyjnych zawodu księgowego i specjalisty do spraw zarządzania finansami.

Back to top